Ninh Sơn với nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính năm 2021

Đăng ngày 19 - 11 - 2020
Lượt xem: 371
100%

 

 

Trong những năm qua, huyện Ninh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ công tác cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng chính quyền vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân cũng như việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức và từng bước khắc phục được tình trạng đi trễ về sớm hoặc sử dụng bia, rượu trong giờ làm việc…

 

Từ kết quả thực hiện CCHC giai đoạn 2011 – 2020; đồng thời thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Tỉnh Ninh Thuận, UBND huyện Ninh Sơn đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 11/11/2020 về CCHC năm 2021 với các nội dung trọng tâm, trong đó, các nhiệm vụ CCHC bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành của huyện.  Năm 2021, huyện sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách thể chế, gắn với công tác kiểm soát TTHC, kiểm tra VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật. Đặc biệt, huyện sẽ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác cải cách TTHC; thực hiện nhiều hình thức kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; triển khai hệ thống Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử huyện gắn với đánh giá việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; triển khai nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hay về cải cách TTHC; triển khai hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh, huyện Ninh Sơn tiếp tục rà soát, sắp xếp nhằm tinh gọn lại bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đức, có tài đảm bảo hoạt động thông suốt và hiệu quả. Ngoài ra, huyện hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam ISO 9001 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện chương trình CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hành chính điện tử. Đặc biệt, phát hiện ngăn ngừa kịp thời hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, hạch sách, nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho nhân dân. Thực hiện tốt các quy định công vụ, nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy chính quyền các cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp./.

Tin liên quan

Thông báo về việc bố trí cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(11/05/2023 3:13 CH)

Công tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở Quảng Sơn(06/10/2022 3:37 CH)

Thị trấn Tân Sơn: Tăng cường việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4(06/10/2022 3:40 CH)

Ninh Sơn triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính quý IV năm 2022(04/10/2022 8:59 SA)

Nhơn Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2022(29/09/2022 2:30 CH)

Tin mới nhất

Thông báo về việc bố trí cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(11/05/2023 3:13 CH)

Nhơn Sơn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính(16/03/2023 2:53 CH)

Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ(13/01/2023 8:55 SA)

Ủy ban Nhân dân huyện: Thẩm định và đánh giá, phân loại kết quả công tác Cải cách hành chính và...(07/12/2022 7:49 SA)

Lương Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính(17/11/2022 10:34 SA)

55 người đang online
°