Triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đăng ngày 13 - 09 - 2022
Lượt xem: 573
100%

Ngày 12/9/2022, Ban Tuyên giáo huyện uỷ ban hành Công văn số 156-CV/BTG về tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở giai đoạn 2022 - 2030.

 

Theo đó, Ban Tuyên giáo huyện ủy đề nghị:

1. Các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

- Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền những nội dung cơ bản Chi thị số 29-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở giai đoạn 2022 - 2030 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay; xác định công tác chăm lo giáo dục là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của mọi gia đình và toàn xã hội; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc đẩy mạnh phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện.

- Tập trung rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tiếp tục đề ra các biện pháp, giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, giảm thiểu học sinh lưu ban, bỏ học, nhất là ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp. Tăng cường chỉ đạo các trường học trong huyện chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả, chất lượng việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, nhất là những vùng có điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (chống tái mù chữ); đổi mới công tác vận động, quản lý và tổ chức lớp phù hợp với tình hình thực tế địa phương, chú trọng đối tượng là người mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; có chính sách thu hút, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào công tác xóa mù chữ.

- Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở theo hướng tăng tỷ lệ học sinh học nghề ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; đồng thời tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được liên thông lên các cấp học cao hơn.

- Nâng cao năng lực đào tạo nghề, quy hoạch mạng lưới của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo tính khoa học, chủ động được một phần nhân lực lao động có chất lượng cao cho tỉnh; triển khai và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về dạy nghề, giải quyết việc làm, các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, đặc biệt là các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, vai trò của các tổ chức Hội Khuyến học các cấp trong việc vận động học sinh đến trường, vận động người lớn ra lớp xóa mù chữ, góp phần thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở từng địa phương trên địa bàn huyện.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện bám sát nội dung Chi thị số 29-CT/TU, ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 10/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên hệ thống truyền thanh, xe loa cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích,...). Tăng cường thời lượng, tuyên truyền; xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, bài viết tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của huyện về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, các điển hình tiêu biểu trong triển khai và thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn huyện; chú trọng công tác kiểm duyệt tin, bài, phóng sự trước khi đăng tải, đưa tin; đồng thời, chủ động theo dõi, phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu xử lý kịp thời những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, nhất là thông tin trên các trang mạng xã hội,...

Gửi kèm File CV156


CV 156 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 29 TU.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại cơ sở(11/09/2023 2:37 CH)

  Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4(05/08/2023 5:07 CH)

  Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa X(28/07/2023 10:16 SA)

  Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị năm 2023(21/07/2023 4:59 CH)

  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18(03/07/2023 2:50 CH)

  Tin mới nhất

  Kỳ họp thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII(29/09/2023 1:33 CH)

  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Phòng giao dịch NHCSXH huyện: Ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động(26/09/2023 9:32 SA)

  Đại hội Hội Đông y huyện lần thứ IX(22/09/2023 5:51 SA)

  Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại cơ sở(11/09/2023 2:37 CH)

  Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy (15/08/2023 2:22 CH)

  22 người đang online
  °