công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp thôn, khu phố, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Sơn (Tính đến ngày 03/02/2022)

Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp thôn, khu phố, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Sơn tính đến ngày 13/01/2022 như sau: (danh sách đính kèm)

1. Tổng số thôn được đánh giá, phân loại: 61/61 thôn, khu phố; Kết quả:

- Cấp 1: 60 thôn, khu phố.

- Cấp độ 2: 01 thôn.

- Cấp độ 3: không có.

- Cấp độ 4. không có. 

2. Tổng số xã, thị trấn được đánh giá phân loại: 08/08; Kết quả:

- Cấp độ 1: 08 xã, thị trấn

- Cấp độ 2: không có.

- Cấp độ 3: không có.

- Cấp độ 4: không có.

Chi tiết theo file đính kèm QĐ178

Admin