giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Anh (lần đầu)

Ông Lê Quang Anh khiếu nại Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày31/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Lê Quang Anh để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Quảng Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn. Cụ thể là, ông Lê Quang Anh khiếu nại yêu cầu: Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống đối với diện tích 2.776,5m2 cho gia đình ông.

Giữ nguyên Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 củaỦy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Lê Quang Anh để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Quảng Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn. Không chấp thuận hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống đối với diện tích 2.776,5m2 cho hộ ông Lê Quang Anh.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm QĐ1703

Thanh tra huyện