Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng các cấp

Sáng ngày 25/11, Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng các cấp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt 2 cấp cùng lực lượng công an huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đô – Bí thư huyện ủy quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 23, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 24, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Lê Văn Chín – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 32, ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về tiếp tục nâng cao chất lượng vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 33, ngày 13/10/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh – sạch – đẹp” đến năm 2025; Chỉ thị số 34, ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Ninh Thuận, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Đồng chí Đào Văn Tâm – Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 35, ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Quy định số 25, ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị học tập yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo tính nghiêm túc, đồng bộ; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

LT