Ủy ban Nhân dân huyện: Thẩm định và đánh giá, phân loại kết quả công tác Cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2022

Trong 2 ngày, 16 và 17/11, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức thẩm định và đánh giá, phân loại kết quả công tác Cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2022 đối với UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Lê Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Dựa trên các tiêu chí xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh và tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính ban hành theo Quyết định số 89/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 và Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Tổ thẩm định đã làm việc nghiêm túc, khẩn trương và tiến hành thảo luận, thống nhất kết quả đánh giá xếp loại đối với UBND các xã, thị trấn năm 2022, cụ thể như sau:

- Thứ Nhất, về kết quả đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính:

+ Có 02/08 xã xếp loại tốt:  Quảng Sơn và Nhơn Sơn.

+ Có 06/08 xã, thị trấn xếp loại khá:  Lâm Sơn, Lương Sơn, Tân Sơn, Hòa Sơn, Mỹ Sơn và Ma Nới.

- Thứ hai, về kết quả đánh giá, phân loại xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh đối với các xã, thị trấn năm 2022:

+ Có 03/08 xã xếp loại vững mạnh:  Quảng Sơn, Nhơn Sơn và Lương Sơn.

+ Có 05/08 xã, thị trấn xếp loại khá: Lâm Sơn, Tân Sơn, Hòa Sơn, Mỹ Sơn và Ma Nới.

Phòng Nội vụ