Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã ban hành văn bản số 10/CTrPH-MTTW-NHCS về chương trình phối hợp giữa hai cơ quan.

Theo đó, chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội gồm các nội dung sau đây. Thứ nhất là trong công tác tuyên truyền: Phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Phổ biến quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Tuyên truyền về Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; Các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ “Vì người nghèo”; Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai hỗ trợ người nghèo và hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Thứ hai là phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tính dụng chính sách xã hội. Trong đó, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, triển khai các chương trình giám sát xã hội về thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và tín dụng cính sách xã hội. Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận các cấp và tổ chức chính trị - xã hội giám sát các cơ quan có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội, người được vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội và các hoạt động liên quan khác đến ngân hàng chính sách xã hội. Tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của Ngân hàng hính sách xã hội. Còn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền đến với tần lớp Nhân dân.

Ngoài ra, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội còn phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Thông qua Chương trình phối hợp nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

NHCSXH huyện