Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tuấn (lần đầu)

Nội dung chi tiết theo file đính kèm QĐ1704

Thanh tra huyện