Giải quyết khiếu nại của ông Võ Tấn Hiền (lần đầu)

Ông Võ Tấn Hiền khiếu nại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày23/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn và Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơnvề việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn,huyện Ninh Sơn. Qua khiếu nại, ông Võ Tấn Hiền yêu cầu: Bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 6.117.3m2 cho ông.

Giữ nguyên Quyết định số 1241/QĐ-UBNDngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước SôngThan, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn và Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện NinhSơn. Không chấp thuận bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 6.117,3m2 cho hộ ông Võ Tấn Hiền.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm QĐ987

Thanh tra huyện