Nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 04 - 03 - 2021
Lượt xem: 211
100%

 

 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Ninh Sơn vừa ban hành Công văm số 08 ngày 3/3/2021 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, về thời gian tổ chức tuyên truyền từ nay đến cuối tháng 3 năm 2021. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu: Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (các văn bản sửa đổi, bổ sung hai Luật trên). Ngoài ra, tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thông tư số 01 ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Ngoài ra, chú trọng kết hợp tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương trong thời gian qua. Đặc biệt, kịp thời tuyên truyền các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban bầu cử huyện, các hướng dẫn của cấp, các ngành có liên quan đến công tác bầu cử.

Từ cuối tháng 3 đến ngày 23/5/2021: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.

Sau ngày bầu cử 23/5/2021: Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về hình thức tuyên truyền, căn cứ vào nhiệm vụ và điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Về khẩu hiệu tuyên truyền, thực hiện theo Hướng dẫn số 169 ngày 20/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Tin liên quan

Tin mới nhất

quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW của Ban Bí thư về...(05/10/2022 8:48 CH)

Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng nông thôn mới năm 2022(05/10/2022 8:44 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính...(07/06/2022 8:49 SA)

Kho bạc nhà nước Ninh Sơn tổ chức thảo luận một số điểm mới trong kiểm soát chi theo Nghị định số...(19/04/2022 3:30 CH)

Một số điểm mới về nghị định 99/2021 kiểm soát chi vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước huyện...(17/03/2022 3:27 CH)

3 người đang online
°