/portal/Pages/Phong-chong-dich-COVID-19.aspx
https://ninhson.ninhthuan.gov.vn/portal/pages/cds.aspx
/portal/Pages/xay-dung-nong-thon-moi.aspx

Ninh Sơn triển khai tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đăng ký, sử dụng 02 dịch vụ công liên thông

Ngày 28/12/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Kế hoạch số 411/KH-UBND về tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

47 người đang online
°