/portal/Pages/Phong-chong-dich-COVID-19.aspx
https://ninhson.ninhthuan.gov.vn/portal/pages/cds.aspx
/portal/Pages/xay-dung-nong-thon-moi.aspx

Kết quả triển khai thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Sơn

Ngày 30/01/2023 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 20223 trên địa bàn huyện. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng...

44 người đang online
°