Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
122/KH-UBND 22/03/2023 Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
120/KH-UBND 21/03/2023 Triển khai thực hiện công tác kê khai, đăng ký lần đầu về đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
116/KH-UBND 20/03/2023 KH triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo phấn đấu đến cuối năm 2023 không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng trên địa bàn huyện
118/KH-UBND 20/03/2023 Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
108/KH-UBND 15/03/2023 KH phân công nhiệm vụ các phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023
657/QĐ-UBND 14/03/2023 QĐ thành lập BTC Giải bóng chuyền nam huyện Ninh Sơn năm 2023
69/TB-UBND 14/03/2023 Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận năm 2023
691/UBND-NV 14/03/2023 V/v triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện
685/UBND-NV 14/03/2023 V/v tổ chức Tết Ramưwan năm 2023 của đồng bào Chăm
100/KH-UBND 10/03/2023 KH tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Ninh Sơn năm 2023
101/KH-UBND 10/03/2023 KH triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023
02/2023/QĐ-UBND 09/03/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Ninh Sơn
644/QĐ-UBND 09/03/2023 Về việc công nhận đạt "Tuyến phố văn minh đô thị" trên địa bàn huyện Ninh Sơn
579/UBND-NV 07/03/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2023
635/QĐ-UBND 06/03/2023 Về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND cấp xã năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Sơn
1 2 3 4 5 6    
25 người đang online
°