Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng nông thôn mới năm 2022

Đăng ngày 05 - 10 - 2022
Lượt xem: 1.656
100%

 

Ban Chỉ đạo huyện Ninh Sơn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) xây dựng nông thôn mới năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương theo kế hoạch của UBND huyện;

- Phát huy hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, tổ chức vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tích cực tham gia xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo ANTT xây dựng nông thôn mới;

- Phối hợp với các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến từng người dân, từ khu dân cư biết để nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của các nhân, gia đình và cơ quan, đơn vị, đảm bảo tốt ANTT.

2. Yêu cầu

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế ở các địa phương thực hiện các biện pháp tuyên truyền phù hợp để đem lại hiệu quả thiết thực.

          II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1.Nội dung

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương về công tác đảm bảo ANTQ và xây dựng nông thôn mới;

- Các quy định và quyền, nghĩa vụ của người dân trong tham gia phòng, chống tội phạm và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về: Phòng cháy, chữa cháy; trật tự an toàn giao thông; Bạo lực gia đình; Bạo hành trẻ em; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Công tác tái hòa nhập cộng đồng…

- Tuyên truyền về các phương thức lừa đảo qua mạng xã hội; Các hoạt động “tín dụng đen”, ma túy, cờ bạc, cá độ dưới mọi hình thức; Các hành vi cướp, cướp giật, trôm cắp tài sản và các loại tội phạm khác;

- Những Tiêu chí xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “An toàn về an ninh trật tự” quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an;

- Công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, thực hiện công tác Dân vận và Phong trào thi đua “dân vận khéo” của lực lượng Công an.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trực tiếp: Tổ chức tuyên truyền tại các khu dân cư đã được UBND huyện đưa vào Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình nông thôn mới nâng cao năm 2022 và năm 2023;

- In ấn các pa nô, khẩu hiệu (băng rôn) tuyên truyền về ANTT, xây dựng nông thôn mới;

- In tờ rơi tuyên truyền để cấp phát trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện.

3. Địa bàn tổ chức thực hiện

- Trên địa bàn các thôn xã Quảng Sơn (xây dựng nông thôn mới năm 2022);

- Thôn Nha Hố 2 xã Nhơn Sơn (đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022);

- Các thôn Lâm Hòa, Lâm Bình (xã Lâm Sơn); thôn Tân Lập 2 (xã Lương Sơn); thôn Phú Thuận (xã Mỹ Sơn); thôn Nha Hố 1, thôn Đắc Nhơn 3(xã Nhơn Sơn) phấn đấu đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022;

4. Thời gian thực hiện

                        Thực hiện trong tháng 10 năm 2022 (Ban Chỉ đạo huyện sau khi thống nhất với các địa phương sẽ có lịch tổ chức cụ thể về thời gian, địa điểm thực hiện)

Nội dung chi tiết theo file đính kèm kh324


Ke-hoach-phat-dong-ban-chi-dao-VPUB-sua-lai-trinh-ky_dungcq-29-09-2022_10h17p19(29.09.2022_15h27p18)_signed.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Một số điểm mới của Luật Đấu thầu 2023(18/10/2023 10:58 SA)

  Một số điểm mới liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam(18/10/2023 9:13 SA)

  quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW của Ban Bí thư về...(05/10/2022 8:48 CH)

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính...(07/06/2022 8:49 SA)

  Kho bạc nhà nước Ninh Sơn tổ chức thảo luận một số điểm mới trong kiểm soát chi theo Nghị định số...(19/04/2022 3:30 CH)

  24 người đang online
  °