quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đăng ngày 05 - 10 - 2022
Lượt xem: 539
100%

 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Chính quyền, Mặt trận, các Đoàn thể và các Tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của các cấp ủy đảng; quản lý tập trung, hiệu quả của Ủy ban nhân dân các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ba trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

- Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại huyện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Các Phòng, ban, ngành, y ban MTTQVN , các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ủy ban nhân dân các , thị trấn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các nội dung theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình và tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các Phòng, ban, ngành, y ban MTTQVN, các Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ủy ban nhân dân các , thị trấn tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

2. Tiếp tục mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển quan hệ đối tác đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị với các địa phương có quan hệ hợp tác truyền thống với huyện Ninh Sơn.

3. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thiện chí với huyện trên tất cả các lĩnh vực thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác phát triển, kết nối kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo, du lịch, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, hạn hán, phát triển xanh, phát triển bền vững, hỗ trợ nhân đạo...

4. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại, nhất là tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh, các lĩnh vực ưu tiên phát triển, lịch sử truyền thống, văn hóa, con người Ninh Sơn đến với bạn bè trong tỉnh và ngoài tỉnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè, bà con kiều bào đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển địa phương.

5. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, t chức phi chính phủ nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong khuôn khổ pháp luật Nhà nước Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, bà con kiều bào tham gia đóng góp, đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện.

6. Đào tạo, bồi dưỡng lực lượng làm công tác đối ngoại, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

7. Chủ động trong công tác tuyên truyền, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, các tổ chức phản động thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm: KH322


UBND-KH-DOI-NGOAI-TANG-CUONG-SU-LANH-DAO-CUA-DANG-TRONG-TINH-HINH-MOI.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Những điều cần biết về Luật căn cước có hiệu lực từ 01/7/2024 (01/04/2024 9:15 SA)

  Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức...(26/03/2024 1:48 CH)

  Tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên...(11/03/2024 3:37 CH)

  07 Luật, 09 Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6(06/02/2024 11:24 SA)

  Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục,...(02/01/2024 10:37 SA)

  143 người đang online
  °