Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Đăng ngày 07 - 06 - 2022
Lượt xem: 175
100%

 

 

         

          Ngày 30-5, UBND huyện Ninh Sơn đã ban hành văn bản số 1532 về thực hiện  Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

NHCSXH huyện Ninh Sơn (chi nhánh tỉnh Ninh Thuận) tổ chức triển khai kịp thời các văn bản mới đến các địa phương

         

          Theo đó, UBND huyện Ninh Sơn giao Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Sơn, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, các ban, ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, công khai nội dung chính sách đến nhân dân trên địa bàn để thực hiện đúng quy định. Trong đó tập trung tuyên truyền những nội dung sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg. Theo đó đối tượng vay là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học) cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam gồm: Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật; Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Mức vay vốn tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên và không thực hiện giảm lãi cho vay học sinh, sinh viên đối với trường hợp người vay trả nợ trước hạn kể từ ngày 19/5/2022.

          UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát , xác nhận về đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách quy định tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, trong đó lưu ý Quyết định công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tai Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng chính phủ, gửi Phòng giao dịch NHCSXH huyện để làm cơ sở cho vay đúng quy định.

          Các Hội Đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện chỉ đạo Hội Đoàn thể nhận ủy thác cơ sở, Tổ Tiết kiệm và vay vốn phố hợp với Trưởng thôn bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định; tích cực phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Sơn (chi nhánh tỉnh Ninh Thuận), các ban, ngành liên quan và địa phương để tổ chức triển khai thực hiện.

          Bên cạnh đó, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo các tổ nghiệp vụ thuộc ban, ngành tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách theo đúng quy định.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW của Ban Bí thư về...(05/10/2022 8:48 CH)

  Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng nông thôn mới năm 2022(05/10/2022 8:44 CH)

  Kho bạc nhà nước Ninh Sơn tổ chức thảo luận một số điểm mới trong kiểm soát chi theo Nghị định số...(19/04/2022 3:30 CH)

  Một số điểm mới về nghị định 99/2021 kiểm soát chi vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước huyện...(17/03/2022 3:27 CH)

  Triển khai chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ(17/03/2022 3:27 CH)

  97 người đang online
  °