Khen thưởng trong Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Ninh Sơn

Đăng ngày 15 - 09 - 2022
Lượt xem: 202
100%

Ngày 14/9/2022 Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Hướng dẫn số 209/HD-UBND về Khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

2. Yêu cầu:

- Đánh giá đúng thực chất kết quả và chú trọng khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

- Xét khen thưởng công khai, dân chủ, chính xác, đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ, HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG:

1. Đối tượng thi đua:

a) Tập thể: Cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

b) Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Tiêu chí khen thưởng:

- Ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua Chuyển đổi số, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, chất lượng và tiến độ, gửi Kế hoạch phát động Phong trào thi đua Chuyển đổi số về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ).

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại khoản 1 Mục V Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

3. Hình thức khen thưởng:

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

4. Số lượng khen thưởng:

- Khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2023: Không quá 03 tập thể và 05 cá nhân.

- Khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025: Không quá 05 tập thể và 07 cá nhân.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ, THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng: 02 bản chính.

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen: 02 bản chính.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ): 02 bản chính.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 05 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng (thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 20 tháng 12 năm 2023.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin thông trước ngày 10 tháng 5 năm 2025 để tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng (thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 20 tháng 5 năm 2025.

* Đối với hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (theo Hướng dẫn số 2730/HD-SNV ngày 06/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận)

(Đính kèm Hướng dẫn số 2730/HD-SNV ngày 06/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận)

Trên đây là nội dung Hướng dẫn khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện Ninh Thuận. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời trao đổi với Phòng Văn hóa và Thông tin  hoặc Phòng Nội vụ để phối hợp giải quyết./.

Đính kèm File HD291


HD-khen-thuong-chuyen-doi-so-gd-2021-2025.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Phân công trách nhiệm triển khai thực hiện từng chỉ số Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số cấp huyện...(08/11/2022 1:41 CH)

  Ninh Sơn thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển Đổi số giai đoạn 2021 - 2025(29/10/2022 2:50 CH)

  Truyền thông về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Ninh Sơn(15/09/2022 10:44 SA)

  Huyện Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Tổ công nghệ số cộng đồng(11/08/2022 10:10 SA)

  Tin mới nhất

  Hòa Sơn: Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(28/03/2023 7:34 SA)

  Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ(15/02/2023 11:13 SA)

  Ninh Sơn: tổ chức tuyên truyền, tập huấn Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho Cán bộ, công chức, viên...(12/01/2023 5:01 CH)

  UBND huyện họp thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023(16/12/2022 3:52 CH)

  Ninh Sơn: tổ chức chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện.(15/11/2022 2:51 CH)

  13 người đang online
  °