Kho bạc nhà nước Ninh Sơn tổ chức thảo luận một số điểm mới trong kiểm soát chi theo Nghị định số 60/2021/NĐ_CP

Đăng ngày 19 - 04 - 2022
Lượt xem: 1.333
100%

Chiều ngày 13/4/2022 tại phòng họp Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn, đồng chí Võ Hòa Phúc – Giám đốc KBNN Ninh Sơn đã chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề cho bộ phận giao dịch tham gia thảo luận một số điểm mới trong kiểm soát chi theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

 

Ngày 21/06/2021 Chính phủ  ban hành  Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập( ĐVSNCL), Nghị định này gồm có 5 chương, 41 điều và có hiệu lực từ ngày 15/8/202. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ra đời được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi tích cực trong đổi mới cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL trong thời gian tới, với những quy định mới chi tiết hơn về phân loại mức tự chủ tài chính, nguồn tài chính, sử dụng nguồn tài chính, giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập,.. Nghị định này quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập  trong các lĩnh vực: giáo dục đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; y tế - dân số; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; các hoạt động kinh tế và lĩnh vực khác. Nghị định 60 này đã quy định cụ thể chi tiết hơn một số điều khoản, một số điểm mới nổi bật so với Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP trước đây.

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, bộ phận giao dịch thảo luận một số điểm mới cần lưu ý như sau:

- Thứ nhất, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP chỉ quy định nội dung tự chủ về tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập, không quy định nội dung tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự như trong các Nghị định trước đây.

- Thứ hai, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật về ngân sách nhà nước: Gồm: các dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; khám, chữa các bệnh phong, lao, tâm thần; nghiên cứu khoa học cơ bản; văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống, đào tạo huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên thể thao quốc gia; chăm sóc người có công và bảo trợ xã hội và các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo các lĩnh vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

- Thứ ba, về cách phân loại các đơn vị tự chủ tài chính đã được chi tiết, cụ thể hơn, gồm 4 nhóm:

+ Nhóm 1 các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư

+ Nhóm 2 các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên

+ Nhóm 3 các đơn vị sự nghệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, được phân thành 03 loại: đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên; đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên; đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên. Trên cơ sở sự phân loại này sẽ quy định mức trích các loại quỹ cũng khác nhau dựa trên kết quả tài chính trong năm.

+ Nhóm 4 các đơn vị sự nghiệp công do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

- Thứ tư, Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cụ thể nguồn tài chính của ĐVSNCL, tách rõ nguồn thu hoạt động sự nghiệp công gồm: Thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ĐVSNCL; Thu từ cho thuê tài sản công: Đơn vị thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công.

- Thứ năm, Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về tự chủ tài chính đối với từng nhóm đơn vị sự nghiệp công, quy định về nội dung chi, về phân phối số kinh phí tiết kiệm được trong năm của đơn vị:

+Đối với đơn vị nhóm 3, mức trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp được quy định:

Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi TX trích lập tối thiểu 20%;

Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi TX trích lập tối thiểu 15%;

Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30%  chi TX trích lập tối thiểu 10%.

Trích lập Quỹ bổsung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm: trích lập tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định (trong thời gian Chính phủ chưa ban hành chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW).

+Đối với đơn vị nhóm 4, phần kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm được đơn vị chi thu nhập tăng thêm không quá 0,3 lần quỹ tiền lương cơ bản của viên chức, người lao động của đơn vị theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người.

- Thứ sáu, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP  quy định cụ thể tự chủ về giao dịch tài chính và liên doanh, liên kết, trong đó điểm mới nổi trội là các quỹ được trích lập theo quy định tại Nghị định này (gồm quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; quỹ khen thưởng phúc lợi; quỹ bổ sung thu nhập) được gửi tiền tại ngân hàng thương mại để quản lý.

- Thứ bảy, lộ trình giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định đơn vị sự nghiệp công  xây dựng phương án tự chủ tài chính trong giai đoạn ổn định 5 năm, phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội do Chính phủ quy định; dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định và đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những điều cần biết về Luật căn cước có hiệu lực từ 01/7/2024 (01/04/2024 9:15 SA)

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức...(26/03/2024 1:48 CH)

Tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên...(11/03/2024 3:37 CH)

07 Luật, 09 Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6(06/02/2024 11:24 SA)

Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục,...(02/01/2024 10:37 SA)

95 người đang online
°