Triển khai chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Đăng ngày 17 - 03 - 2022
Lượt xem: 164
100%

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (viết tắt là Nghị quyết số 11/NQ-CP); văn bản 717/UBND-VXNV ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, UBND huyện Ninh Sơn đã ban hành văn bản số 558/UBND-VX, ngày 01/3/2022 về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Sơn (chi nhánh tỉnh Ninh Thuận) phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện rà soát, xác định, tổng hợp xây dựng kế hoạch nhu cầu nguồn vốn các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP để trình cấp tỉnh tổng hợp và trình Trung ương theo quy định. Trong đó, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ. Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và khoản 10, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ- CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Đối với các chương trình tín dụng còn lại: Cho vay học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19; cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội; cho vay ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp triển khai cho vay đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên, người lao động và nhân dân biết, tổ chức thực hiện và giám sát.

Tin liên quan

Tin mới nhất

quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW của Ban Bí thư về...(05/10/2022 8:48 CH)

Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng nông thôn mới năm 2022(05/10/2022 8:44 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính...(07/06/2022 8:49 SA)

Kho bạc nhà nước Ninh Sơn tổ chức thảo luận một số điểm mới trong kiểm soát chi theo Nghị định số...(19/04/2022 3:30 CH)

Một số điểm mới về nghị định 99/2021 kiểm soát chi vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước huyện...(17/03/2022 3:27 CH)

106 người đang online
°