Công khai 19 lĩnh vực phòng chống tham nhũng của năm 2020

Đăng ngày 30 - 07 - 2020
Lượt xem: 380
100%

 

Công khai 19 lĩnh vực của năm 2020:

Stt

Số Văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Đường dẫn điện tử

I.

Công khai minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản:

1.

 517/TB-UBND  20/8/2020 UBND huyện  công bố công khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh bổ sung trong năm 2020 và nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019 sang năm 2020 thực hiện của huyện Ninh Sơn  TB. 517.pdf

2.

218/TB-UBND 20/5/2020 UBND huyện công bố công khai bổ sung về kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 của huyện Ninh Sơn  tb. 218.pdf

II.

Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

III.

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách Nhà nước:

1.

40/QĐ-UBND 06/01/2020 UBND huyện Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Ninh Sơn qđ. 40.pdf.CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2020.pdfkèm qđ. 40.pdfkèm qđ. 40 (2).pdfkèm qđ. 40 (3).pdfkèm qđ. 40 (3) (1).pdf

2.

 152/BC-UBND  10/4/2020  UBND huyện  Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý I/2020 trên địa bàn huyện bc, 152_signed.pdf
3.  304/BC-UBND  07/7/2020  UBND huyện  Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý II/2020 trên địa bàn huyện  BC. 304.pdf
4. 2122/QĐ-UBND 21/8/2020 UBND huyện công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 trên địa bàn huyện Ninh Sơn qđ. 2122.pdf kèm qđ. 2122.pdf
5. 476/BC-UBND 13/10/2020 UBND huyện Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý III năm 2020 trên địa bàn huyện bc. 476.pdf
6.  592/BC-UBND  14/12/2020 UBND huyện  Công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021 trình HĐND huyện  bc. 592.pdfkèm bc. 592.pdf,kèm bc. 592 (2).pdf
7. 02/QĐ-UBND 08/01/2020 Văn phòng HĐND-UBND Ban hành quy chế chi tiếu trong nội bộ của cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện chi tieu vp.pdf

IV.

Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

V.

Công khai minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

VI.

Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà nước:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

VII.

Công khai minh bạch trong cổ phần hóa doanh nghiệp của Nhà nước:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

VIII.

Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất:

 1.  505/QĐ-UBND  31/12/2019  UBND tỉnh  phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận KH SDD nam 2020.pdf 
   2701/QĐ-UBND  09/11/2020  UBND huyện  phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 16 thửa đất trên địa bàn huyện Ninh Sơn  QD phe duyet PA dau gia QSD 16 lo dat 2020.pdf
           

IX.

Công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng nhà ở:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

X.

Công khai minh bạch trong lĩnh vực giáo dục:

 

         

XI.

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

XII.

Công khai minh bạch trong lĩnh vực thể dục, thể thao:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

XIII.

Công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước:

 1.

 2849/QĐ-UBND  12/12/2019  UBND huyện  phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 đối với Thanh tra huyện Ninh Sơn  KH thanh tra nam 2020.pdf

2.

162/KL-UBND 12/7/2020 UBND huyện Việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Núi Đỏ 5. KET LUAN THANH TRA NUI DO.pdf

3.

191KL-UBND 26/8/2020 UBND huyện chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn huyện Ninh Sơn KET LUAN THANH TRA Y TE.pdf

4.

1935/QĐ-UBND 30/7/2020 UBND huyện giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (lần đầu) QDGQKN ba Thuy (Ho Song Than).pdf
5.  669/QĐUBND 01/4/2020  UBND huyện   giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (lần hai)  QDGQKN ba Thao.pdf
 6.  2027/QĐ-UBND  06/8/2020  UBND huyện  giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Mỹ Nhung (lần hai)  QDGQKN ba Nhung (Ho Song Than).pdf
 7.  66/KL-UBND  24/3/2020 UBND huyện   kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đỗ Thanh Liêm - Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện Ninh Sơn  KL noi dung TC doi voi GD TTPTQD huyen.pdf
 8.  179/KL-UBND 10/8/2020  UBND huyện   kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Hoàng Anh - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn  KL noi dung TC doi voi CT UBND TT. Tan Son.pdf
9. 03/KL-TTH 30/11/2020 Thanh tra huyện Thanh tra trách nhiệm của Trung tâm PTQĐ huyện Ninh Sơn trong việc thực hiện pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, Tố cáo và Phòng, chống tham nhũng KL 03- TTTN TTPTQD.pdf
 10.  02/KL-TTH  05/10/2020  Thanh tra huyện  Thanh tra trách nhiệm của UBND xã Nhơn Sơn trong việc thực hiện pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, Tố cáo và Phòng, chống tham nhũng  KL 02- TTTN XA NHON SON.pdf
           

XIV.

Công khai minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

XV.

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ:

 1.

 172/QĐ-UBND  30/01/2020 UBND huyện  phân bổ chỉ tiêu biên chế với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2020   QD phan bo chi tieu bien che 2020.pdf
 2.  2055/QĐ-UBND  12/8/2020  UBND huyện  Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020  Quyet dinh Thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch.pdf
 3. 215/KH-UBND 25/9/2020 UBND huyện Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện (viên chức hành chính) từ Cán sự lên Chuyên viên năm 2020 KH xet thang hang chuc danh nghe nghiep 2020.pdf
4.   168/KH-UBND 15/7/2020  UBND huyện   Tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp và trường học trực thuộc huyện  KH danh gia CTHD truoc khi bo nhiem.pdf
5.  348/BC-UBND  28/7/2020  UBND huyện Tổng kết thực hiện "Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách, đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020"  BCUBHuyen_348_Ngay 28.7.20.pdf
6. 60/KH-UBND 14/3/2019 UBND huyện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2019-2021 1. kh. 60_signed.pdf1. kèm kh. 60.pdf
7.  63/KH-UBND 18/3/2020  UBND huyện   Tiếp tục triên khai Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2021 của Ban Bí thư đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao giai đoạn 2020-2025  2. KHUBHuyen_63_Ngay 18.3.20.pdf
 8.  1299/UBND-NV  4/6/2020  UBND huyện  đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Raglai và tiếng Chăm năm 2020.  3. CVUBHuyen_1299_Ngay 4.6.20.pdf
 9.  1350/UBND-NV  10/6/2020  UBND huyện  đặng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN về kinh tế  4. CVUBHuyen_1350_Ngay 10.6.20.pdf
 10.  3198/UBND-NV  25/12/2020  UBND huyện  đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính qua mạng và tham gia lớp học trực tuyến  5. CVUBHuyen_3198_Ngay 25.12.20.pdf
 11.  222/KH-UBND  30/9/2020  UBND huyện  Tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Ninh Sơn  6. KHUBHuyen_222_2020.pdf

XVI.

Công khai minh bạch trong lĩnh vực tư pháp:

 1.

 34/KH-UBND  18/12/2020  UBND huyện  theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Ninh Sơn  KH 34 về theo dõi THPL năm 2020.pdf
 2. 259/KH-UBND  20/12/2019  UBND huyện  kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Ninh Sơn   KH. 259 kiểm tra VBQPPL năm 2020.pdf
 3.  76/BC-HĐPHPBGDPL  12/11/2019  UBND huyện  kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020  BC PBGDPL; HGCS; CTCPL năm 2020.pdf
 4.   12/KH-UBND 17/01/2020   UBND huyện  triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở năm 2020 trên địa bàn huyện Ninh Sơn  KH 12 về PBGDPL năm 2020.pdf

XVII.

Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng:

 1.

 596/BC-UBND  16/12/2020  UBND huyện  Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (Từ ngày 26/12/2019 ước đến ngày 25/12/2020)  12. Bao cao PCTN nam 2020.pdf
 2.  96/KH-UBND  06/4/2020  UBND huyện  Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020  1. Ke hoach 96.pdf
 3.  509/BC-UBND  05/11/2021  UBND huyện  Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Ninh Sơn (Từ ngày 16/12/2019 ước thực hiện đến ngày 15/12/2020)  6. Bao cao 509.pdf

XIX.

Kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước:

 1.

 616/BC-UBND  25/12/2020  UBND huyện  Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán chương trình Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020  BC kiểm toán CT MT QG năm 2019.tháng 12.2020.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai 19 lĩnh vực phòng chống tham nhũng của năm 2022(06/05/2022 10:17 SA)

Công khai 19 lĩnh vực phòng chống tham nhũng của năm 2021(08/08/2021 5:56 SA)

Công khai phòng, chống tham nhũng năm 2019(05/06/2020 4:57 SA)

32 người đang online
°