Công khai 19 lĩnh vực phòng chống tham nhũng của năm 2022

Đăng ngày 06 - 05 - 2022
Lượt xem: 61
100%

 

Stt

Số Văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Đường dẫn điện tử

I.

Công khai minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản:

 

         

 

         

II.

Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

III.

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách Nhà nước:

1.

 Báo cáo số 139/BC-UBND  08/4/2021   UBND huyện  Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương quý I năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Sơn  BC139
2. Quyết định số 01/QĐ-UBND 12/01/2022 Phòng Nội vụ Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng Nội vụ năm 2022 QĐ01
3. Quyết định số 07/QĐ-VPUB 06/01/2022 Văn phòng HĐND-UBND huyện ban hành quy chế chi tiêu trong nội bộ cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện QĐ07

IV.

Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

V.

Công khai minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

VI.

Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà nước:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

VII.

Công khai minh bạch trong cổ phần hóa doanh nghiệp của Nhà nước:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

VIII.

Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất:

           
           
           

IX.

Công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng nhà ở:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

X.

Công khai minh bạch trong lĩnh vực giáo dục:

1.

 

       

2.

 

       

XI.

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

XII.

Công khai minh bạch trong lĩnh vực thể dục, thể thao:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

XIII.

Công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước:

 

         
1. Kết luận số 03/KL-TTH 14/01/2022 Thanh tra huyện việc chấp hành các quy định về quản lý thu,chi tài chính ngân sách Nhà nước giao tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ninh Sơn KL03

XIV.

Công khai minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân:

 

         

XV.

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ:

 

         
           
1. Thông báo số 19/TB-UBND 18/02/2022 UBND tỉnh Kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố TB19

XVI.

Công khai minh bạch trong lĩnh vực tư pháp:

 

         

XVII.

Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng:

 

         
           
 7.          
 8.          
 9.          
 10.          
 11.          
 12.          
 13.          
 14.          
 15.          

XIX.

Kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước:

1.

 

   

 

 

2.

 

 

 

 

 

XX.

Công tác thi đua - khen thưởng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

1. 21/KH-UBND 23/01/2019 UBND huyện về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy quyền làm chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kh 21 hoc tap chuyen de 2019.pdf

bc139.pdf | qd01.pdf | qd07.pdf

Tin liên quan

Công khai 19 lĩnh vực phòng chống tham nhũng của năm 2021(08/08/2021 5:56 SA)

Tin mới nhất

Công khai 19 lĩnh vực phòng chống tham nhũng của năm 2021(08/08/2021 5:56 SA)

Công khai 19 lĩnh vực phòng chống tham nhũng của năm 2020(30/07/2020 5:02 SA)

Công khai phòng, chống tham nhũng năm 2019(05/06/2020 4:57 SA)

7 người đang online
°