Bài: Huyện Ninh Sơn: Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính

Đăng ngày 17 - 07 - 2021
Lượt xem: 234
100%

 

 

Trong những năm qua, huyện Ninh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ công tác cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng chính quyền vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân cũng như việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức và từng bước khắc phục được tình trạng đi trễ về sớm hoặc sử dụng bia, rượu trong giờ làm việc…

Từ kết quả thực hiện CCHC giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030; đồng thời thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 Tỉnh Ninh Thuận, UBND huyện Ninh Sơn đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 11/11/2020 về CCHC năm 2021 với các nội dung trọng tâm, trong đó, các nhiệm vụ CCHC bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành của huyện.  Năm 2021, huyện sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách thể chế, gắn với công tác kiểm soát TTHC, kiểm tra VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật. Đặc biệt, huyện sẽ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác cải cách TTHC; thực hiện nhiều hình thức kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; triển khai hệ thống Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử huyện gắn với đánh giá việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; triển khai nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hay về cải cách TTHC; triển khai hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Về công tác CCHC, trong 6 tháng đầu năm 2021, Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện xây dựng các Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC, Kế hoạch phát động phong trào thi đua CCHC, báo cáo CCHC chính quý 01/2021. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác CCHC, giai đoạn 2021 – 2025.

Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ huyện đến cơ sở  đúng quy trình thủ tục hành chính, đặc biệt đa số hồ sơ giải quyết đúng và trước hẹn;

công khai niêm yết đầy đủ các thủ tục liên quan về CCHC, đảm bảo rút ngắn thời gian khi tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Các khoản phí, lệ phí, thời gian giải quyết hồ sơ được công khai, minh bạch nhằm ngăn chặn tiêu cực khi thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh, Huyện duy trì tốt trang Thông tin Điện tử nhằm đảm bảo cung cấp trực tuyến dịch vụ công, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước địa phương. Đội ngũ CB-CC-VC có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tính năng động, hiệu quả công việc; đồng thời, khắc phục dần các biểu hiện tiêu cực đối với tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ công việc. Việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn được thể hiện qua thư xin lỗi, thông báo cam kết thời hạn trả kểt quả và đánh giá xếp loại công chức hàng tháng, quý, năm. Từ đó, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp.         

Huyện Ninh Sơn tiếp tục đẩy mạnh và sắp xếp nhằm tinh gọn lại bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đức, có tài đảm bảo hoạt động thông suốt và hiệu quả. Ngoài ra, huyện hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam ISO 9001 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện chương trình CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hành chính điện tử. Đặc biệt, phát hiện ngăn ngừa kịp thời hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, hạch sách, nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho nhân dân. Thực hiện tốt các quy định công vụ, nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy chính quyền các cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp./.

Tin liên quan

Thông báo về việc bố trí cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(11/05/2023 3:13 CH)

Công tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở Quảng Sơn(06/10/2022 3:37 CH)

Thị trấn Tân Sơn: Tăng cường việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4(06/10/2022 3:40 CH)

Ninh Sơn triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính quý IV năm 2022(04/10/2022 8:59 SA)

Nhơn Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2022(29/09/2022 2:30 CH)

Tin mới nhất

Thông báo về việc bố trí cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(11/05/2023 3:13 CH)

Nhơn Sơn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính(16/03/2023 2:53 CH)

Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ(13/01/2023 8:55 SA)

Ủy ban Nhân dân huyện: Thẩm định và đánh giá, phân loại kết quả công tác Cải cách hành chính và...(07/12/2022 7:49 SA)

Lương Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính(17/11/2022 10:34 SA)

37 người đang online
°