Công khai 19 lĩnh vực phòng chống tham nhũng của năm 2021

Đăng ngày 08 - 08 - 2021
Lượt xem: 287
100%

 

Stt

Số Văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Đường dẫn điện tử

I.

Công khai minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản:

 

         

 

         

II.

Công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

III.

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách Nhà nước:

1.

 Thông báo số 10a/TB-TCKH  26/4/2021   Phòng Tài chính - Kế hoạch  về Lịch thẩm tra quyết toán nguồn kinh phí năm 2020 tại các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách huyện và ngân sách xã.  8. Thong bao 10a.pdf
 2.  Báo cáo số 178/BC-TCKH   09/8/2021  Phòng Tài chính - Kế hoạch  về cung cấp tài liệu phục vụ đánh giá công tác PCTN năm 2020  9. Bao cao 178.pdf
 3. Báo cáo số 412/BC-UBND 13/8/2021 UBND huyện kết quả thực hiện nguồn ngân sách huyện để chi cho phòng, chống dịch Covid-19 Báo cáo 412
4.  Quyết định số 79/QĐ-UBND 08/01/2021 UBND huyện Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của UBND huyện QĐ79
5. Quyết định 1907/QĐ-UBND 07/9/2021 UBND huyện công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn huyện QĐ1907
6. Quyết định số 2603/QĐ-UBND 13/11/2021 UBND huyện Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị kinh phí để thực hiện chế độ nâng bậc lương, phụ cấp lương đối với cán bộ công chức, viên chức năm 2021  QĐ2603
7. Quyết định 2604/QĐ-UBND 13/11/2021 UBND huyện Về việc điều chỉnh giảm dự toán và giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 của các cơ quan, đơn vị do điều chỉnh chỉ tiêu biên chế, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi việc năm 2021  QĐ2604
8. Quyết định 2381/QĐ-UBND 25/10/2021 UBND huyện Về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn QĐ2381
9. Quyết định 2293/QĐ-UBND 18/20/2021 UBND huyện Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị kinh phí mua sắm máy in, máy photocopy theo thỏa thuận khung mua sắm tập trung năm 2021 của Sở Tài chính QĐ2293
10. Quyết định số 1688/QĐ-UBND 13/8/2021 UBND huyện giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị kinh phí mua sắm máy vi tính để bàn và máy vi tính xách tay theo thỏa thuận khung mua sám tập trung năm 2021 của Sở Tài chính QĐ1688
11. Quyết định số 01/QĐ-PNV 11/01/2021 Phòng Nội vụ ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng nội vụ năm 2021 QĐ01
12. Quyết định số 01/QĐ-TCKH 01/01/2021 Phòng Tài chính - Kế hoạch ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công cỉa phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Sơn QĐTCKH
13. Quyết định số 03/QĐ-VPUB 07/01/2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện Ban hành Quy chế chi tiêu trong nội bộ cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện QĐVP

IV.

Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

V.

Công khai minh bạch việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

VI.

Công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp của Nhà nước:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

VII.

Công khai minh bạch trong cổ phần hóa doanh nghiệp của Nhà nước:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

VIII.

Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất:

1. Thông báo số 830/TB-UBND 09/8/2021 UBND huyện Về việc công bố công khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư để lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 và thanh toán vốn đầu tư công trình hoàn thành thuộc vốn ngân sách địa phương năm 2021 từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung kế hoạch vốn trong năm 2021 cho huyện để thực hiện TB830
           
           

IX.

Công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng nhà ở:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

X.

Công khai minh bạch trong lĩnh vực giáo dục:

1.

 

       

2.

 

       

XI.

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

XII.

Công khai minh bạch trong lĩnh vực thể dục, thể thao:

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

XIII.

Công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước:

1.

 Báo cáo số 786/BC-UBND 

ngày 17/12/2021 UBND huyện Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và công tác năm 2021 trên địa bàn huyện (Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021)  Báo cáo 786

2.

 Kế hoạch số 143/KH-UBND 

ngày 10/5/2021 UBND huyện Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 

Kế hoạch 143

3. Kết luận số 01/KL-TTH 15/3/2021 thanh tra huyện Thanh tra trách nhiệm của UBND xã Ma Nới trong việc thực hiện pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng KL01
4. Kết luận số 02/KL-TTH 17/12/2021 thanh tra huyện Về việc thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Lương Sơn trong việc thực hiện pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng KL02
5. Kết luận số 268/KL-UBND  08/12/2021 UBND huyện Đối với bà Trương Thị Bích Thuận - Chủ tịch UBND xã Nhơn Sơn KL268
6. Quyết định số 315/QĐ-UBND 26/02/2021 UBND huyện giải quyết nại của bà Phan Thị Hoa (lần đầu) QĐ315
7. Quyết định số 450/QĐ-UBND 21/3/2021 UBND huyện giải quyết khiếu của bà Nguyễn thị Cúc (lần đầu) QĐ450
8. Quyết định số 451/QĐ-UBND 21/3/2012 UBND huyện giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tú (lần đầu) QĐ451
9. Quyết định 670/QĐ-UBND 06/4/2021 UBND huyện giải quyết khiếu nại của ông Doãn Hữu Nam (lần đầu) QĐ670
10. Quyết định 712/QĐ-UBND 14/4/2021 UBND huyện giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Trí (lần đầu) QĐ712
11. Kết luận số 03/KL-TTH 14/01/2022 Thanh tra huyện việc chấp hành các quy định về quản lý thu,chi tài chính ngân sách Nhà nước giao tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ninh Sơn KL03

XIV.

Công khai minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân:

1.

 Kế hoạch số 02/KH-TTH

10/12/2020

 Thanh tra huyện

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2021 

 kh02

2.

 Quyết định 2478/QĐ-UBND

02/11/2021

UBND huyện

 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND huyện Ninh Sơn

 QĐ 2478

3. Quyết định 3034/QĐ-UBND 15/12/2020 UBND huyện Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 đối với Thanh tra huyện Ninh Sơn QĐ3034

XV.

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ:

1.

 119/TB-UBND

 08/7/2021  UBND tỉnh  kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố  7. Thong bao 119.pdf

2.

 Công văn số 21/PNV

Ngày 05/3/2021 Phòng Nội vụ đăng ký bổ sung nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2021

 Công văn 21

3. 

 Công văn số 167/PNV

Ngày 20/12/2021 Phòng Nội vụ đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng Công văn 167
4.  Công văn số 2640/UBND-TTH Ngày 07/8/2021 UBND huyện đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 Công văn 2640
5.  Công văn số 3546/UBND-NV ngày 24/9/2021 UBND huyện đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 Công văn số 3546
6. Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 21/8/2021 UBND huyện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 Kế hoạch 237
7. Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/02/2021 UBND huyện Điều động công chức đối với các cơ quan chuyên môn thuộc huyện năm 2021 Kế hoạch 53
8. Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 01/10/2021 UBND huyện Tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Sơn kế hoạch 286
9. thông báo số 930/TB-HĐKTST 24/9/2021 UBND huyện Triệu tập thí sinh tham dự sát hạch trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức xã Nhơn Sơn năm 2021  TB930
10. Thông báo số 953/TB-UBND 05/10/2021 UBND huyện kết quả sơ tuyển công chức cấp xã, viên chức đơn vị sự nghiệp vào làm công chức tại UBND huyện năm 2021 TB953
11. Thông báo số 19/TB-UBND 18/02/2022 UBND tỉnh Kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố TB19

XVI.

Công khai minh bạch trong lĩnh vực tư pháp:

1.

21/BC-UBND

ngày 11/01/2022 UBND huyện Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Ninh Sơn BC21

 

2.

Báo cáo số 171/BC-UBND

  04/5/2021  UBND huyện  về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020.  11. Bao cao 171.pdf
3. Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 16/10/2019 UBND huyện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Kế hoạch 228
4. Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 08/01/2021 UBND huyện Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Ninh Sơn Kế hoạch 14

XVII.

Công khai báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng:

1.

Kế hoạch số 78/KH-UBND

 10/3/2021  UBND huyện về triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020.  10. Ke hoach 78.pdf

2.

 Báo cáo số 667/BC-UBND

ngày 15/11/2021 UBND huyện Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2021  Báo cáo 667
3.   Báo cáo 689/BC-UBND ngày 22/11/2021 UBND huyện Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” Báo cáo 689
4.   Báo cáo số 780/BC-UBND ngày 16/12/2021 UBND huyện Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 (Từ ngày 26/12/2020 ước đến ngày 25/9/2021) Báo cáo 780
5.   Báo cáo số 815/BC-UBND Ngày 27/12/2022 UBND huyện Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của năm 2021 trên địa bàn huyện Ninh Sơn Báo cáo 815
6.   Công văn số 4506/UBND-TTH ngày 17/11/2021 UBND huyện  kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của năm 2021. Công văn 4506
 7.          
 8.          
 9.          
 10.          
 11.          
 12.          
 13.          
 14.          
 15.          

XIX.

Kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước:

1.

 

   

 

 

2.

 

 

 

 

 

XX.

Công tác thi đua - khen thưởng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

1. 21/KH-UBND 23/01/2019 UBND huyện về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy quyền làm chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kh 21 hoc tap chuyen de 2019.pdf

BC 412.pdf | BC 667.pdf | BC 689.pdf | BC 780.pdf | BC 786.pdf | BC 815.pdf | Cong van 21.pdf | Cong van 167.pdf | Cong van 2640.pdf | Cong van 3546.pdf | CV 4506.pdf | Ke hoach 228.pdf | Ke hoach 237.pdf | KH 53.pdf | KH 286.pdf | KH kiem tra VB QPPL 2021.pdf | KH PCTN 2021 cua UBND huyen.pdf | KH thanh tra nam 2021.pdf | KL 01.pdf | KL 02.pdf | KL 268.pdf | QD 79.pdf | QD 315.pdf | D 450.pdf | QD 451.pdf | QD 670.pdf | QD 712.pdf | D 1907.pdf | QD 1950.pdf | QD 2603.pdf | QD 2604.pdf | QD 3034.pdf | B 830.pdf | TB 930.pdf | TB 953.pdf | qd2381.pdf | qd2293.pdf | qd1688.pdf | quy chế chi tiêu nội bộ phòng nv.pdf | Quy chế chi tiêu nội bộ tckh.pdf | QĐVP.pdf | QD 2478.pdf | TB19.pdf | KL 03.pdf | BC 21.pdf

Tin liên quan

Công khai 19 lĩnh vực phòng chống tham nhũng của năm 2022(06/05/2022 10:17 SA)

Tin mới nhất

Công khai 19 lĩnh vực phòng chống tham nhũng của năm 2022(06/05/2022 10:17 SA)

Công khai 19 lĩnh vực phòng chống tham nhũng của năm 2020(30/07/2020 5:02 SA)

Công khai phòng, chống tham nhũng năm 2019(05/06/2020 4:57 SA)

7 người đang online
°