Đẩy mạnh cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ

Đăng ngày 14 - 07 - 2022
Lượt xem: 603
100%

Xác định vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua, UBND huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Để công tác cải cách hành chính được triển khai sâu rộng trên địa bàn, hàng năm. UBND huyện luôn chỉ đạo các đơn vị, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền về nội dung cải cách hành chính trên hệ thống truyền thanh cơ sở; cập nhật, niêm yết công khai, kịp thời thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên Trang thông tin điện tử, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong đó, UBND huyện đã công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đối với 60 lĩnh vực, 261 thủ tục hành chính; đối với cấp xã là 129 thủ tục.

Thực hiện mục tiêu giải quyết nhanh gọn, hiệu quả các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, huyện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc chuyên môn. Việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản giữa UBND huyện với các đơn vị trực thuộc, các xã, thị trấn qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được duy trì, sử dụng hiệu quả. Thực hiện chính quyền điện tử, tiếp tục ứng dụng chữ ký số vào quản lý, điều hành, tỷ lệ văn bản đi ký số đạt 100%. 8/8 xã, thị trấn hoạt động theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công khai niêm yết đầy đủ các thủ tục liên quan về cải cách hành chính, đảm bảo rút ngắn thời gian khi cá nhân, tổ chức đến liên hệ công việc. Các khoản phí, lệ phí, thời gian giải quyết hồ sơ được công khai, minh bạch nhằm ngăn chặn tiêu cực khi thực thi nhiệm vụ.

Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, UBND huyện luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; lấy sự hài lòng của công dân và kết quả cải cách thủ tục hành chính làm thước đo mức độ hoàn thành của cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, để có thể mang tới sự hài lòng cho người dân, hàng năm UBND huyện còn tiến hành tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm chấn chỉnh, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp này đã mang lại hiệu quả về thời gian đối với giải quyết công việc cho nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm điện tử 498/528 hồ sơ, đạt 94,31%; đang giải quyết 16 hồ sơ và có 14 hồ sơ xin rút. Cấp xã tiếp nhận 34.254 hồ sơ; đã giải quyết trực tiếp 34.240 hồ sơ và 1.769 hồ sơ tiếp nhận mức độ 3, 4 giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Có thể nói việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính đã tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, năng lực trình độ xử lý thủ tục hành chính của cán bộ, công chức; tạo môi trường hành chính thông thoáng, hướng tới sự hài lòng của người dân. Để tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, tạo động lực cho kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, UBND huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong cải cách hành chính. Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết cấp huyện, cấp xã cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ ngay khi tiếp nhận, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên phần mềm một cửa điện tử theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Duy trì, phát triển Trang thông tin điện tử của huyện bảo đảm cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Thông báo về việc bố trí cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(11/05/2023 3:13 CH)

  Công tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở Quảng Sơn(06/10/2022 3:37 CH)

  Thị trấn Tân Sơn: Tăng cường việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4(06/10/2022 3:40 CH)

  Ninh Sơn triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính quý IV năm 2022(04/10/2022 8:59 SA)

  Nhơn Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2022(29/09/2022 2:30 CH)

  Tin mới nhất

  Thông báo về việc bố trí cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(11/05/2023 3:13 CH)

  Nhơn Sơn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính(16/03/2023 2:53 CH)

  Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ(13/01/2023 8:55 SA)

  Ủy ban Nhân dân huyện: Thẩm định và đánh giá, phân loại kết quả công tác Cải cách hành chính và...(07/12/2022 7:49 SA)

  Lương Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính(17/11/2022 10:34 SA)

  24 người đang online
  °