Truyền thông về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Ninh Sơn

Đăng ngày 15 - 09 - 2022
Lượt xem: 121
100%

Ngày 12/9/2022, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về chuyển đổi số; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận và Chương trình hành động số 123-CTr/HU ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy.

- Thông tin, truyền thông về chuyển đổi số nhằm hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho việc chuyển đổi số.

- Cung cấp và phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số để có giải đáp và điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu:

- Các hình thức thông tin, tuyên truyền phải đa dạng, thiết thực; tiết kiệm, hiệu quả, tận dụng ưu thế của mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

- Công tác thông tin, truyền thông phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu của từng giai đoạn, tránh dàn trải, chung chung gây tốn kém, lãng phí.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số; vai trò, tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương.

- Tập trung tuyên truyền về những định hướng, quan điểm, giải pháp trong Chương trình hành động số 123-CTr/HU ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện về thực hiện Chương trình hành động số 123-CTr/HU của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

- Thông tin, tuyên truyền, phản ánh sự vào cuộc của cấp ủy và chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết; đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn huyện; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực đạt mục tiêu đề ra.

- Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước; tuân thủ các quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch; sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn có chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất. Thực hiện kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, mua sắm và thanh quyết toán.

- Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng những mô hình chuyển đổi số; các bước triển khai thực hiện chuyển đổi số và hiệu quả bước đầu chuyển đổi số ở một số lĩnh vực. Biểu dương kịp thời những đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số.

2. Hình thức tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã; hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, pano.

- Thông tin, tuyên truyền lồng ghép thông qua các hội nghị, tập huấn, cuộc họp, sinh hoạt nội bộ...

- Tuyên truyền trên các tiện ích mạng xã hội; trang Zalo “Chính quyền điện tử huyện Ninh Sơn”, Trang thông tin điện tử huyện Ninh Sơn.

III. KINH PHÍ

- Từ nguồn ngân sách Nhà nước phân bổ theo quy định phân cấp ngân sách hàng năm cho các cơ quan, đơn vị và các chương trình, dự án kế hoạch khác có liên quan; các nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Việc lập dự toán kinh phí hàng năm do các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ chủ trì chủ động xác định trong quá trình lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường tuyên truyền, đổi mới tư duy, nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, hộ gia đình và doanh nghiệp về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong đời sống, sản xuất, thương mại và thực thi công vụ

a) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về sự cấp thiết của chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện. Cấp ủy, người đứng đầu chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

b) Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng công cuộc chuyển đổi số tại địa phương; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, nhất là công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh.

c) Truyền thông hoạt động chuyển đổi số và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân về công tác chuyển đổi số để có giải đáp và điều chỉnh kịp thời. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình, câu chuyện điển hình, tiêu biểu về chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện.

- Cơ quan phối hợp cung cấp thông tin: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính và kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan báo, đài, tạp chí nhận thông tin và triển khai nội dung, thực hiện đăng tải tuyên truyền.

- Thời gian thực hiện: năm 2022 - 2025.

2. Phối hợp thực hiện bồi dưỡng về nhân lực số và tập huấn kỹ năng chuyển đổi số:

- Bồi dưỡng kỹ năng số cho lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và đoàn thanh niên về chuyển đổi số theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp tổ chức hoặc cử tham gia tập huấn tăng cường năng lực, kỹ năng truyền thông về chuyển đổi số cho cán bộ phụ trách biên tập viên trang Thông tin điện tử huyện; công chức Phòng Văn hóa và Thông tin; viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện và cán bộ phụ trách Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: năm 2022-2025

3. Về hoạt động kinh tế số thúc đẩy đầu tư:

a) Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua các hình thức: Tọa đàm, Hội nghị để kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư, tiềm năng của huyện và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư tại huyện.

b) Phối hợp với các cơ quan Báo, Tạp chí điện tử, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên đề, chuyên mục quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, cơ chế khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện nhằm thu hút tối đa các nguồn lực phát triển.

c) Tăng cường cung cấp thông tin xúc tiến đầu tư qua mạng, đăng tải thông tin kế hoạch tổ chức các chương trình vận động đầu tư thông qua Trang thông tin điện tử của huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư để quảng bá hình ảnh, tiềm năng của huyện đến các doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tài chính và Kế hoạch.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

- Thời gian hoàn thành: năm 2022 - 2025.

4. Về hoạt động kinh tế số thúc đẩy thương mại

a) Thúc đẩy thương mại điện tử: Tuyên truyền vận động cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện tăng cường hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử trong quá trình hoạt động; hỗ trợ đưa các sản phẩm, bao gồm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của huyện lên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

b) Thúc đẩy chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại: Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

- Cơ quan triển khai: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Thời gian hoàn thành: năm 2022- 2025.

5. Về hoạt động kinh tế số thúc đẩy xúc tiến Du lịch địa phương

a) Xây dựng các tuyến bài giới thiệu các địa điểm tiềm năng về phát triển du lịch trên địa bàn huyện nhằm quảng bá, tìm kiểm cơ hội và kết nối đầu tư xây dựng các điểm, khu du lịch.

b) Tổ chức Lễ hội trái cây huyện Ninh Sơn nhằm kích cầu du lịch sinh thái, du lịch nông thôn.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Thời gian hoàn thành: năm 2022-2025.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các Ban xây dựng Đảng huyện, Mặt trận và Đoàn thể huyện:

- Chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và toàn dân Nghị quyết số 09-NQ/TU, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09/NQ/TU của Ban Thường vụ huyện uỷ nhằm tạo sự đồng thuận và sự vào cuộc của toàn dân đối với việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

- Ban Tuyên giáo huyện ủy cung cấp, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy; lồng ghép nội dung thông tin tuyên truyền các nội dung, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền có các giải pháp chỉ đạo.

 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin:

- Chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại mục II của kế hoạch này. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin truyền thông cổ động trực quan; ứng dụng công nghệ thông tin để giới thiệu về điểm đến tiềm năng của huyện.

- Thường xuyên tuyên truyền, cập nhật, đăng tin, bài, hình ảnh hoạt động, sự kiện về các nội dung chuyển đổi số tại trang Zalo “Chính quyền điện tử huyện Ninh Sơn”, trên Trang thông tin điện tử của huyện... nhằm thu hút cộng đồng mạng xã hội, người dân quan tâm, theo dõi.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hội nghị tập huấn chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số.

- Tham mưu UBND huyện mở chuyên mục Chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử huyện để đăng tải Nghị quyết Số 09-NQ/TU và các văn bản liên quan đến chuyển đổi số phù hợp với điều kiện cụ thể huyện.

3. Phòng Tài chính và Kế hoạch: Chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại mục II của kế hoạch này. Căn cứ các chương trình, đề án, dự án được phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Triển khai nhiệm vụ được giao tại mục II của kế hoạch này, đồng thời phối hợp cơ quan được giao chủ trì thực hiện tại khoản 3 và 4, Mục II của Kế hoạch này. Tổ chức hội thảo, hội nghị cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng về chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh dựa trên nền tảng sàn thương mại điện tử.

- Chia sẻ, trao đổi về khả năng, nhu cầu, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp; qua đó giúp các đơn vị nhận biết về những lợi ích của chuyển đổi số, hỗ trợ các đơn vị tiếp cận, nắm vững thông tin và vận dụng chuyển đổi số trong kinh doanh, sản xuất... góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

5. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện: Có kế hoạch phổ biến, quán triệt phổ biến về chủ trương, nghị quyết của Đảng về chuyển đổi số; cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số được đăng tải tại địa chỉ: https://ninhson.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-8-11/Chuyen-doi-so-cap-xa--nhung-dieu-can-bietim8xtz.aspx nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

6. Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh huyện: Xây dựng Chuyên mục phát thanh về chuyển đổi số, mỗi tháng 01 chương trình và phát lại ít nhất 03 lần/tháng.

7. Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn:

- Căn cứ tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện tại địa chỉ: https://ninhson.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2022-8-11/Chuyen-doi-so-cap-xa--nhung-dieu-can-bietim8xtz.aspx xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số, chuyển tải các thông điệp thiết thực, gần gũi về chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, những lợi ích mang lại cho người dân đến cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân tại địa phương bằng các hình thức phù hợp.

- Chỉ đạo Ban Văn hoá và Thông tin thực hiện nghiêm việc phát thanh trên hệ thống Đài Truyền thanh của các xã, thị trấn mỗi tháng 01 chương trình về chuyển đổi số và phát lại ít nhất 03 lần/tháng.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Văn hoá và Thông tin) để chỉ đạo./.

Đính kèm File KH306


2022.-KH-TRUYEN-THONG-VE-CHUYEN-DOI-SO.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Phân công trách nhiệm triển khai thực hiện từng chỉ số Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số cấp huyện...(08/11/2022 1:41 CH)

  Ninh Sơn thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển Đổi số giai đoạn 2021 - 2025(29/10/2022 2:50 CH)

  Khen thưởng trong Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện...(15/09/2022 10:29 SA)

  Huyện Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Tổ công nghệ số cộng đồng(11/08/2022 10:10 SA)

  Tin mới nhất

  Hòa Sơn: Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(28/03/2023 7:34 SA)

  Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ(15/02/2023 11:13 SA)

  Ninh Sơn: tổ chức tuyên truyền, tập huấn Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho Cán bộ, công chức, viên...(12/01/2023 5:01 CH)

  UBND huyện họp thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023(16/12/2022 3:52 CH)

  Ninh Sơn: tổ chức chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện.(15/11/2022 2:51 CH)

  39 người đang online
  °